Dừng RS để tổng kết top 10giờ 15phút
Ngày Cấm Reset Thường 0đến 8giờ
Ngày Cấm Reset VIP 0đến 10giờ
Ngày Cấm Reset Ủy thác 0đến 10giờ